مواد اولیه آرایشی- بهداشتی

مواد اولیه آرایشی- بهداشتی

 

مواد اولیه ارایشی- بهداشتی این شرکت شامل موارد ذیل می باشد:

1. اسید استئاریک

2. آمونیوم پرسولفات

3. پتاسیم پرسولفات

4. ایزوپروپیل الکل