مواد اولیه دارویی

مواد اولیه دارویی

 

این شرکت وارد کننده مواد اولیه دارویی انسانی و دامی به شرح ذیل می باشد:

1. ویتامین ها

2. کلسی تریول

3. کلسیپوتریول

4. ناپروکسن