کاربرد سوربیتول

کاربرد سوربیتول در صنایع غذایی

1443    |  سه شنبه 4 آذر ماه 1399

شیرین کننده در تهیه انواع خوراکی ها