کاربرد لستین

کاربرد لستین در صنایع غذایی

1250    |  سه شنبه 4 آذر ماه 1399

لستین از دانه های روغنی و منابع حیوانی بدست می آید.